4

அனைவருக்கும் மிக பயன்படும் இந்திய அரசாங்கத்தின் Online தளங்கள்
Information Technology  துறையில்  அதீத வேகத்துடன் வளர்ந்து வருகின்ற இந்தியாவில் நம்முடைய இந்திய  அரசாங்கத்தின்  கீழ் செயல்படும்   அனைத்து      துறைகளுக்கும்   Online வசதி    மூலமாக   நாம்  தகவல்களை  அறிய  முடியும்,அல்லது   இந்த    தளத்திற்கு    சென்று  நமக்கு  தேவையான  அனைத்து  வேலைகளையும்  விரைவாக  செய்து முடிக்க முடியும் ,கண்டிப்பாக  நாம்    இந்த  Linkக்குகளை  Bookmark செய்து  வைத்து   கொண்டு ,  நமக்கு தேவையான பொழுது பயன்    படுத்திக்கொள்ளலாம். நண்பர்களுக்கும் இதனை  பகிர்ந்து  கொள்ளுங்கள்.Certificates* Caste Certificate < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=4 >

* Tribe Certificate < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=8 >

* Domicile Certificate < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=5 >

* Driving Licence < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=6 >

* Marriage Certificate < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=3 >

* Death Certificate < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=2 >

* Search More - How do I < http://www.india.gov.in/howdo/advancedsearch.php >Apply for:

* PAN Card < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=15 >

* TAN Card < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=3 >

* Ration Card < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=7 >

* Passport < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=2 >

* Inclusion of name in the Electoral Rolls < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=10 >

* Search More - How do I < http://www.india.gov.in/howdo/advancedsearch.php >Register:

* Land/Property < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=9 >

* Vehicle < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=13 >

* With State Employment Exchange < http://www.india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=12 >

* As Employer < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=17 >

* Company < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=19 >

* .IN Domain < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=18 >

* GOV.IN Domain < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=25 >

* Search More - How do I < http://www.india.gov.in/howdo/advancedsearch.php >Check/Track:

* Waiting list status for Central Government Housing <http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=9 >

* Status of Stolen Vehicles < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=1 >

* Land Records < http://www.india.gov.in/landrecords/index.php >

* Causelist of Indian Courts < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=7 >

* Court Judgements (JUDIS ) < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=24 >

* Daily Court Orders/Case Status < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=21 >

* Acts of Indian Parliament < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=13 >

* Exam Results < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=16 >

* Speed Post Status < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=10 >

* Agricultural Market Prices Online < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=6 >

* Search More - How do I < http://www.india.gov.in/howdo/advancedsearch.php >Book/File/Lodge:

* Train Tickets Online < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=5 >

* Air Tickets Online < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=4>

* Income Tax Returns < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=12 >

* Complaint with Central Vigilance Commission (CVC) <http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=14 >

* Search More - How do I < http://www.india.gov.in/howdo/advancedsearch.php >Contribute to:

* Prime Minister's Relief Fund < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=11 >

* Search More - How do I < http://www.india.gov.in/howdo/advancedsearch.php >Others:

* Send Letters Electronically < http://www.india.gov.in/howdo/otherservice_details.php?service=20 >

* Search More - How do I < http://www.india.gov.in/howdo/advancedsearch.php >Recently Added Online Services

* Tamil Nadu: Online application of marriage certificate for persons having registered their marriages
< http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2691 >

* Tamil Nadu: Online District wise soil Details of Tamil Nadu
< http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2693 >

* Tamil Nadu: View Water shed Atlas of Tamil Nadu
< http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2694 >

* Tamil Nadu: E-Pension District Treasury Tirunelveli
< http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2695 >

* Meghalaya: Search Electoral Roll Online by Name (2008)
< http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2697 >

* Meghalaya: Search Electoral Roll Online by EPIC number (2008)
< http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2698 >

* Meghalaya: Search Electoral Roll Online by House number (2008)
< http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2699 >

* Himachal Pradesh: Revised Pay and Arrears Calculator-Fifth Pay
< http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2702 >

* Meghalaya: Search Electoral Roll Online by Part number (2008)
< http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2700 >

* Andhra Pradesh: Online Motor Driving School Information
< http://www.india.gov.in/howdo/onlineservice_detail.php?service=2705 >Global Navigation

* Citizens < http://www.india.gov.in/citizen.php >

* Business (External website that opens in a new window) < http://business.gov.in/ >

* Overseas < http://www.india.gov.in/overseas.php >

* Government < http://www.india.gov.in/govt.php >

* Know India < http://www.india.gov.in/knowindia.php >

* Sectors < http://www.india.gov.in/sector.php >

* Directories < http://www.india.gov.in/directories.php >

* Documents < http://www.india.gov.in/documents.php >

* Forms < http://www.india.gov.in/forms/forms.php >

* Acts < http://www.india.gov.in/govt/acts.php >

* Rules < http://www.india.gov.in/govt/rules.php >

* Schemes < http://www.india.gov.in/govt/schemes.php >

* Tenders < http://www.india.gov.in/tenders.php >

* Home < http://www.india.gov.in/default.php >

* About the Portal < http://www.india.gov.in/abouttheportal.php >

* Site Map < http://www.india.gov.in/sitemap.php >

* Link to Us < http://www.india.gov.in/linktous.php >

* Suggest to a Friend < http://www.india.gov.in/suggest/suggest.php >

* Help < http://www.india.gov.in/help.php >

* Terms of Use < http://www.india.gov.in/termscondtions.php >

* Feedback < http://www.india.gov.in/feedback.php >

* Contact Us < http://www.india.gov.in/contactus.php >

* Accessibility Statement < http://www.india.gov.in/accessibilitystatement.php>அனைவர்க்கும் பயன்படும் இந்த Link க்குகளை மற்றவர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்

Do you like this story?

4 comments

 1. பயனுள்ள தளங்களின் பகிர்வுக்கு நன்றி நண்பரே

  ReplyDelete
 2. very useful links...thanks

  ReplyDelete
 3. thank u very much...all the best keep it up....

  ReplyDelete
 4. நன்றி "Anonys"....நன்றி மாணவன்

  ReplyDelete

Feeds

Blogger Widgets